Řešení reklamací

Bakovská rezidence

Reklamační řád

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1       Reklamační řád v souladu s ustanovením kupní smlouvy stanoví podmínky a způsob uplatnění nároků z vadného plnění (dále také jako „reklamace“) stejně jako podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci – bytu.

 

1.2       Reklamační řad se vztahuje na případy uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady bytů vybudovaných v projektu Bakovská rezidence, a to v záruční době dohodnuté v kupní smlouvě.

 

1.3       Oprávněným k uplatnění nároků z vadného plnění je výhradně kupující – nabyvatel konkrétního bytu - a tyto nároky musí být uplatněny vůči prodávajícímu, společnosti Rezidence U Koupaliště s.r.o., IČ 07321929, DIČ CZ07321929, se sídlem Vazačka 1521, Vrchbělá, 29421 Bělá pod Bezdězem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 298360.

 

II.

Způsob uplatnění reklamace

 

2.1       Kupující uplatní reklamaci písemně jejím zasláním nebo osobním doručením na adresu Vazačka 1521, Vrchbělá, 29421 Bělá pod Bezdězem nebo emailem na adrese info@bakovskarezidence.cz. Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění skutečnosti zakládající jeho nárok a vždy tak, aby nedošlo ke zhoršení případného poškození a zvětšení rozsahu oprav.

 

2.2       Reklamace musí obsahovat alespoň následující údaje:

-     jméno a příjmení kupujícího, je-li fyzickou osobou, a obchodní firmu (název a IČO), je-li právnickou osobou, včetně označeni kontaktní osoby a uvedení telefonického a emailového kontaktu,

-          kontaktní adresu pro písemnou komunikaci,

-          specifikace bytu, jehož se reklamace týká

-          podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa jejího výskytu v bytě,

-          fotodokumentaci vady, pakliže je to možné,

-          v případě uplatnění nároků z vady, jejíž parametry vyžaduji k objektivnímu vyhodnocení doložení příslušných měření či posudků, je reklamující povinen tyto doklady, vypracované k tomu oprávněnými osobami k reklamaci přiložit,

-          podpis a datum.

 

V případě, kdy kupujícím uplatněné reklamace nebude obsahovat uvedené údaje, nebo dokumenty nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, bude kupující vyzván, aby tyto údaje doplnil. Do okamžiku jejich doplnění se nepovažuje reklamace za řádně a včas uplatněnou.

 

2.3       Za účelem posouzení oprávněnosti provedené reklamace a v případě, že tato bude uznána oprávněnou, rovněž za účelem odstranění zjištěné vady je kupující povinen umožnit prodávajícímu či jím pověřené osobě vstup do bytu po potřebnou dobu na základě výzvy učiněné alespoň tři (3) pracovní dny předem. V případě vady havarijního charakteru, zejména pokud je bezprostředně ohroženo zdraví či životy osob nebo pokud hrozí škoda na majetku, je tak kupující povinen učinit bezodkladně.

 

 

III.

Vyřízení reklamace

 

3.1       Reklamaci se prodávající zavazuje vyřídit v zákonné lhůtě (30 dnů) ode dne jejího řádného uplatnění u prodávajícího, pokud není či nebude dohodnuto jinak.

 

3.2       O posouzení reklamace a způsobu odstranění vady informuje prodávající kupujícího v uvedené lhůtě dle odst. 3.1 prostřednictvím kupujícím zadaných kontaktních údajů.

 

3.3       U vad bytu, u nichž není z technologických nebo dodavatelských důvodů možné provést opravu ve lhůtě 30 dnů, činí dohodnutý termín pro vyřízení reklamace 90 dnů. Vyřízením reklamace se rozumí rozhodnutí prodávajícího o tom, zda reklamaci uznává či neuznává, případně jakým způsobem bude reklamace vyřízena a oprava provedena a rovněž její odstranění prodávajícím zvoleným způsobem.

 

3.4       Jde-li o vadu odstranitelnou, je prodávající povinen v takto sjednaných lhůtách reklamovanou vadu odstranit její opravou, dodáním nové věci či výměnou její součástí, to vše na náklady prodávajícího. Kupující je oprávněn požadovat slevu z kupní ceny pouze v případě, že žádný z předchozích způsobů uspokojení nároků kupujícího z uplatněné reklamace nebude možný.

 

3.5       Byla-li reklamace oprávněna a byl-li prodávající povinen provést opravu vady, nezapočítává se do záruční doby doba, která uplyne ode dne, ve kterém byla reklamace uplatněna u  prodávajícího, do dne odstranění vady. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné opravu provést, např. z  důvodu nevhodných klimatických podmínek, prodleni se zpřístupněním prostor potřebných k provedení opravy apod.

 

 

IV.

Neoprávněné reklamace

 

4.1       Prodávající neodpovídá za zjevné vady, které sice byly uplatněny v záruční lhůtě, ale které nebyly ke dni převzetí a předání uvedeny v  předávacím protokolu.

 

4.2       Prodávající dále neodpovídá za vady

- které byly způsobeny jednáním (úmyslným či nedbalostním) a/nebo opomenutím kupujícího či třetích osob,

- způsobené jednáním v rozporu s běžnými zvyklostmi či zásadami řádného a běžného užívaní, obsluhy, zacházeni či údržby,

- vzniklé jednáním, které je v rozporu s podmínkami uvedenými příručce k bytu a/nebo špatnou či nedostatečnou údržbou či zásahem třetí neoprávněné osoby,

- způsobené živelnou události,

- spočívající v opotřebení způsobené obvyklým užíváním.